Gespecialiseerd pedagogisch medewerker homogene VVE groep

Het aanbieden van een rijk speel-leeraanbod voor peuters op een VVE groep is een belangrijke taak, die op een homogene VVE groep soms lastig uitvoerbaar is. In een groep waar de kinderen elkaar nauwelijks in hun ontwikkeling kunnen stimuleren – door grote taal- of sociaalemotionele ontwikkelingsachterstanden – is meer ondersteuning van de pedagogisch medewerker nodig dan in een heterogene groep.

Is dit probleem voor jou herkenbaar, dan kun je vanuit Spiekr een pedagogisch medewerker met specialistische kennis en praktijkervaring inzetten. Hij/zij helpt het bestaande team bij het in kaart brengen van de behoeftes van de kinderen, het passend maken van het dagritme en het activiteitenaanbod op de groep. Concreet bestaat deze ondersteuning uit in de praktijk op de groep meewerken en oplossingen aandragen.

Blijft de vraag naar extra ondersteuning bestaan dan is het aan te raden om te onderzoeken of er subsidie vanuit de gemeente mogelijk is voor extra inzet op de groep. Het team kan dan gemakkelijker:

  • Ontwikkelingsachterstanden van de kinderen goed in kaart brengen;
  • Inzichtelijk maken welke individuele behoeftes er zijn en welke leerbehoefte de groep als geheel heeft;
  • Een rijk beredeneerd aanbod (activiteiten, inrichting, materialen) aanbieden;
  • Zorgen voor een gedifferentieerd aanbod gedurende de dag;
  • Een passend programma opstellen voor de ouders (ouderbetrokkenheid en participatie);
  • Pedagogisch medewerkers ondersteunen bij ongewenst en onbegrepen gedrag van kinderen;
  • Contact zoeken en onderhouden met externe hulporganisaties;
  • Regie voeren bij zorgtrajecten;
  • Communicatielijnen en samenwerking binnen het IKC/met de scholen verbeteren.

Heb jij tijdelijk of voor iets langere tijd de inzet van een VVE medewerker nodig? Neem dan contact op met Spiekr voor de mogelijkheden.