De Aanjagers stellen zich voor

De aanjagers stellen zich voor.

Marco Fennema

ROC Friese Poort, Opleidingsmanager Pedagogiek & Onderwijs.

Als Regionaal Opleidingscentrum leiden wij (jonge) professionals op voor het onderwijs en de kinderopvang. Daarbij lopen wij voorop bij de ontwikkelingen in het werkveld. Betrokkenheid en een goede afstemming is daarbij enorm belangrijk. Vandaar dat wij graag deel uitmaken van het pact voor aanjagers. Het opleiden van (jonge) professionals voor kinderopvang en onderwijs doen wij namelijk niet alleen, maar samen!

Verbinding en duurzame samenwerking tussen onderwijs en opvang die tot uiting komt in een rijke leeromgeving met een doorgaande ontwikkelingslijn, toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht afkomst, ondersteuningsbehoefte(n) of sociaal-maatschappelijke status. Binnen deze context zouden wij graag een bijdrage willen leveren door studenten op te leiden die hier in de rol van (Gespecialiseerd) Pedagogisch Medewerker of Onderwijsassistent, c.q. Allround IKC Medewerker vorm en inhoud aan kunnen geven.


Jenneke Koopman

Programmamanager en senior adviseur bij Spiekr kenniscentrum kindontwikkeling.

Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Om de kinderen ook daadwerkelijk die kansen te kunnen bieden is samenwerking vereist. Ik geloof erin dat we de kennis, expertise en vooral ook de bevlogenheid van alle pedagogisch professionals nog onvoldoende benutten. Wat nu als we echt gaan samenwerken en het kind centraal zetten! Ik heb gezien en leer vooral ook van anderen wat je dan met elkaar en voor elkaar kunt bereiken en dat motiveert en inspireert mij. We kunnen nog zoveel van elkaar leren. Laten we vooral veel bij elkaar spieken. Niet meer het wiel opnieuw uitvinden maar dankbaar gebruik maken van elkaars kennis.

Pact voor aanjagers bereikt haar doel door aan te jagen, te pionieren, te inspireren, het anders te doen en daarvan te leren, door te prikken in de gevestigde orde en vragen te stellen. Nieuwsgierig zijn naar andere inzichten en opinies zodat we onze blik op kindontwikkeling blijven verruimen.


Jouke Douwe de Vries

Wethouder Sociaal Domein en Onderwijs bij de gemeente Noardeast-Fryslân.

Ik wil me graag inzetten om onderwijs (incl. kinderopvang, GGD en jeugdwerk) en jeugdzorg meer aan elkaar te verbinden. De kennis op dit gebied vergroten bij alle partners (onderwijs, gemeente, zorgaanbieders, kinderopvang, GGD en welzijn) en de vorming van brede IKC’s bevorderen, waarbinnen zorg en preventie een prominente plek krijgt. Ik zou me ook graag inzetten om het IJsland Preventie Model te vertalen naar de Friese situatie.


Meinard Dijkstra

Directeur van Spiekr, kenniscentrum kindontwikkeling.

Samenwerken is een must om de ontwikkelingskansen van kinderen positief te beïnvloeden. Vaak zien we dat er vanuit  verschillende kaders gewerkt wordt met en voor kinderen. Daarbij werken partijen soms langs elkaar heen. Zowel onderwijs, zorg, kinderopvang vragen om een integrale benadering waarbij het kind centraal staat. Door slim samen te werken en gebruik te maken van elkaars expertise kan er beter preventief gewerkt worden. Hier zet ik mij graag voor in.


Karin Staal

Karin Staal, interim-directeur basisschool De Kabas – Franeker

Als directeur met reeds meerdere jaren ervaring in het bouwen aan een IKC en nu werkzaam bij een IKC-in-wording, is het mijn drijfveer bij te dragen aan de beste ontwikkelomgevingen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Samenwerking tussen verschillende disciplines, zoals bij het Pact van Aanjagers, is een krachtige manier om stappen te zetten in het verstevigen van kindcentra in Fryslân voor de kinderen van vandaag én morgen.

Ik ervaar het als enorm motiverend om met de bevlogen leden van het Pact van Aanjagers kennis en kunde te delen en te vermeerderen. Niet alleen om veelbelovende vergezichten te schetsen, maar vooral ook om (lokale) initiatieven en vraagstukken vanuit primair onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang uit te lichten en ervan te leren. Het daagt mij uit na te gaan waar we bruggen kunnen bouwen tussen veelal gescheiden werelden ten behoeve van betekenisvolle (leer)omgevingen voor alle kinderen. Ik vind het interessant om in dit kader te kijken naar veranderende rollen van professionals met verschillende expertises met en voor kinderen. Zodoende maak ik graag deel uit van het Pact van Aanjagers.


Annet Folkersma

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), Hoofd Stafbureau

Mijn drive en passie zitten in het maken van een verschil voor kinderen en ouders. Ik ben overtuigd van het belang van inzet zo vroeg en nabij mogelijk. Kleine hobbels in het opgroeien van kinderen worden zo niet onnodig groot.
Anderen inspireren en laten zien dat lef tonen mooie resultaten oplevert in het kader van IKC ontwikkeling. Een IKC is voor mij een voorziening voor kinderen en hun ouders van 0-12 jaar, waar een steuntje in de rug gegeven wordt als dat nodig is. In een IKC werken onderwijs en opvang daarom samen met ondersteunings- en/of zorgpartijen.
Laten we leren van elkaar, en niet het wiel opnieuw uitvinden. Ik vertel graag over de mooie voorbeelden in Smallingerland zoals de peuterplusgroep KOKO en de preventiecoach in de peuteropvang.


Vanessa Weewer

Directeur/bestuurder Kinderwoud Kinderopvang

Mijn persoonlijke drijfveer in mijn organisatie maar ook met het Pact voor Aanjagers is kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden. Om dat te realiseren hecht ik veel waarde aan het samenwerken met partners die rondom het kind staan omdat ik ervan overtuigd ben dat samenwerken, kennis en ervaringen delen bijdragen aan de optimalisering van de ontwikkelingskansen van kinderen. Het versterkt de verbindingen en dat is krachtiger dan dat een ieder vanuit zijn eigen werkveld probeert te optimaliseren. Samenwerken is zoveel meer dan de som der delen.


 

Robert Sänger (tot en met 2022)

directeur-bestuurder Sinne kinderopvang

Een kansrijke start voor alle kinderen. Hoe organiseren we daarvoor de beste ondersteuning? Hoe zorgen we dat kinderen later toegerust zijn om goed deel te kunnen maken aan de maatschappij van straks? Hoe zorgen we dat zij zich veilig en betrokken voelen? Dat is waar ik me graag voor inzet. Kinderen leren en ontwikkelen zich de hele dag. Thuis van hun ouder(s), van vriendjes en vriendinnetjes en van dat we ze in hun omgeving aangeboden krijgen. Maar in dat speelveld zijn heel veel partijen actief. Onderwijs, kinderopvang, zorg, sport en cultuur etc. Dat betekent dat deze partijen goed moeten samenwerken, kennis delen en een domeinoverstijgende blik moeten hebben. Jammergenoeg sluiten de verschillende systemen waarin deze partijen werken niet op elkaar en soms zijn zelfs prikkels in het systeem tegengesteld. De vele veranderingen van deze tijd doen een beroep op ons verandervermogen om het kind en zijn ontwikkeling daadwerkelijk centraal te blijven stellen in ons werk. En dit ook doelmatig te doen. Maar ja, dat gaat niet vanzelf! Maar het is wel belangrijk dat het denken hierover aangejaagd wordt. Binnen het Pact van Aanjagers breng ik graag mijn kennis en ervaring in en ben benieuwd naar waar de ander mee worstelt. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Kennis en ervaringen delen en anderen inspireren. Interprofessioneel. Nieuwe wegen vinden. Waar nog geen wegwijzers staan. Met een blik op de kinderen van nu en hun toekomst als horizon.


 

  • Janicka Cohen

  • Marjolein Penninga

  • Marieke postma

  • Laura Hollander

  • Janny Jansma

  • Sandra Rodenhuis