Advisering Pedagogisch beleid

Spiekr helpt je graag bij het maken van jouw algemene pedagogische beleid, of op deelgebieden zoals babyopvang, VVE of BSO. Samen maken we van het pedagogisch beleidsplan een waardevol document. 

 

Het beleidsplan bevat een aantal vereiste onderwerpen. De beschrijving van die vereiste onderwerpen is concreet en geeft inzicht in de pedagogische visie en de praktijk; zowel voor ouders en pedagogisch medewerkers als voor de toezichthouder van de GGD.

 

Wij helpen jou bij de concrete uitwerking van de pedagogische doelen voor de kinderopvang. Daarbij houden we rekening met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. Belangrijk is: 

  • Dat er op de groep(en) op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, er respect voor de autonomie van kinderen is, er grenzen worden gesteld aan het gedrag van kinderen en er structuur wordt geboden, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;
  • Dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, zodat ze steeds zelfstandiger kunnen functioneren in een veranderende omgeving;
  • Dat kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij ze spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden opdoen en ze steeds zelfstandiger relaties met anderen op kunnen bouwen en onderhouden;
  • Dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving, zoals respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

 

Wil je weten wat Spiekr voor jou kan betekenen?

Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. We bespreken graag wat er mogelijk en nodig is.