Ontwikkelen doorgaande leerlijn

Een sterke doorgaande lijn is de ruggengraat van het IKC! Uitgangspunt bij de doorgaande leerlijn is de ontwikkeling van het kind. Wat heeft een kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen en hoe zorgen we voor verbindingen tussen de verschillende leefwerelden waarin kinderen opgroeien?

Een doorgaande lijn betekent dat een kind gedurende zijn/haar tijd op het IKC continuïteit ervaart in begeleiding en aanbod. Zowel gedurende zijn/haar jaren in de voorschoolse periode (verticale- of peutergroep) als tijdens schooltijd of buitenschoolse opvang.

In de ideale situatie wordt de ontwikkeling van het kind van baby tot puber in één doorgaande lijn gevolgd en ondersteund. Als je werkt volgens één pedagogisch/didactisch doorgaande lijn, stellen de samenwerkende professionals hun gezamenlijke aanbod af op de individuele (leer)behoeftes van het kind van 0-13 jaar. De ontwikkeling van het kind wordt volgens een afgestemde methodiek gevolgd en zo nodig wordt het aanbod aangepast. De verschillende aanbieders van opvang, hulp en onderwijs houden elkaar op de hoogte van de ontwikkeling van de kinderen. Ze signaleren trends en spelen hier gezamenlijk op in. Hier ligt een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie aan ten grondslag: hoe willen de partners in een brede school of IKC met kinderen omgaan, wat willen ze bereiken met kinderen en hoe gaan ze daaraan werken? Vanuit die visie worden programma’s, aanbod, werkwijzen, kindvolgsystemen en overdracht op elkaar afgestemd.

Spiekr adviseert over de doorgaande leerlijn en begeleidt bij de ontwikkeling ervan.

We ondersteunen je graag bij het formuleren van een gezamenlijke visie, het creëren van een doorgaande lijn in spelend leren en het opstellen van leerlijnen en tussendoelen.

Wil je starten met de (door)ontwikkeling van de doorgaande leerlijn, dan kan een procesbegeleider van Spiekr veel voor je betekenen. Wij bieden deze begeleiding op maat, omdat iedere situatie anders is.

Wil je weten wat Spiekr voor jou kan betekenen?

Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. We bespreken graag wat er mogelijk en nodig is.